พานพุ่ม

พานพุ่มดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์  (แห้ง)