งานบวช

พิธีอุปสมบท 

สิ่งที่ต้องใช้ในงานพิธี

1 พานธูปเทียนแพร  1  พาน

2 กรวยอุปฌา   3  พาน

3 ที่คลุมผ้าไตร  (ตามกำลัง) อย่างน้อย 1-3 อัน

4 มาลัยคอนาค

5 มาลัยถวายพระ (ตามกำลัง)

6 กรวยดอกบัว  1 กรวย